Home » Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Sözleşmenin Tarafları

MADDE 1 – (1) İş bu Sözleşme, Cumhuriyet Mahallesi, Mithatpaşa Cad. No: 38, Kat: 3 & 4, Kızılay, Çankaya / Ankara adresinde faaliyet gösteren Mengütaş Dil Okulu (Bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır.) ile www.mengutas.com internet adresinden alışveriş yapan kişi (Bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

(2) Satıcı ve Alıcı ayrı ayrı anıldığında “Taraf”; birlikte anıldığında “Taraflar” ibaresi kullanılacaktır.

Sözleşmenin Konusu

MADDE 2 – (1) İşbu Sözleşme’nin konusu; Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.mengutas.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.

Sözleşme Konusu Ürün

MADDE 3 – (1) Eğitimlerin süresi, eğitmenin adı, eğitim şekli, vergiler dahil satış bedeli web sayfasında belirtildiği gibidir.

(2) Eğitimler Mengütaş Dil Okulu websitesi www.mengutas.com üzerinden eğitim/sertifika programları kredi kartı ile ya da eft/havale yöntemi satın alınabilir.

(3) Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İade Prosedürü

MADDE 4 – (1) Kredi kartı ile yapılan alışverişler için; Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da alışverişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Tüketici Hakem Heyeti Kararları ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıdaki gibidir:

  1. a) Alıcı ürünü kaç taksit ile aldıysa banka Alıcı’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır.
  2. b) Satıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcı’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır.
  3. c) Alıcı’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Satıcı, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcı nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani Satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani Satıcı ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda belirtilen prosedür gereğince Alıcı’ya nakit olarak ödeme yapılmayacaktır.
  4. d) Kredi kartına iade, Satıcı’nın bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

(2) Havale/EFT ile yapılan alışverişler için; Alıcı’dan banka hesap bilgileri istenerek, Alıcı’nın belirttiği hesaba (Hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır.) havale/EFT şeklinde yapılacaktır.

Teslimat Şekli ve Adresi

MADDE 5 – (1) Eğitimler/Sınav/Sertifika Programları online ya da yüz yüze olduğu için gerekli olan bilgiler Alıcı’nın belirttiği e-mail adresine gönderilecektir. Eğer gelmediği düşünülüyorsa Alıcı’nın e-mail adresinin gereksiz/spam kutusunu kısmını kontrol etmesi gerekmektedir.

(2) Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Genel Hükümler

MADDE 6 – (1) Alıcı, Mengütaş Dil Okulu internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

(2)  Sözleşme konusu ürün, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

(3)  Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

(4) Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

(5) Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin imzalı nüshasının Satıcı’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

(6) Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya gönderilmesi zorunludur.

Cayma Hakkı

MADDE 7 – (1) Alıcı, Sözleşme konusu olan eğitime giriş yaptıktan sonra içeriklerin kopyalanması durumundan dolayı cayma hakkı yoktur. Katılımcı kaydını iptal etmek isterse, eğitim başlamadan 1 (bir) hafta öncesine kadar eğitim ücretinin tamamı, 3 (üç) gün öncesine kadar %50’si iade edilebilecektir. Eğitimin başlamasına 3 (üç) günden az zaman kaldığı durumda ücret iadesi yapılmayacaktır. Katılımcı bu şartı peşinen kabul ettiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Temerrüt Hükümleri

MADDE 8 – (1) Taraflar’ın işbu Sözleşme’den kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu’nun 106 ncı ve 108 inci maddesinde yer alan “Borçlunun Temerrüdü” hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir Taraf’ın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer Taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen Taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya Sözleşme’nin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahip olacaktır.

Sözleşme Maddelerinin Tamlığı ve Bağlayıcılığı

MADDE 9  (1) Bu Sözleşme ve Ekleri’ndeki şartlar, Taraflar arasında varılmış olan anlaşmanın tam ve yek beyanını teşkil ederler. Bu Sözleşme’nin şartlarının aşağıda sayılanlar ile -bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile-tenakuzu halinde bu Sözleşme’nin şartları geçerlidir:

  1. Bu Sözleşme’nin imzasından önce teati edilen her türlü şifahi ve yazılı beyanlar.
  2. Taraflar’a ait her türlü ticaret-muamelat usulleri ile bunların yazılı beyanları.
  3. Sözleşme’ye ekli olmayan teklifler ile geçerliliği belirtilmeyen geçmiş sözleşmeler.
  4. Bu Sözleşme ile ilgili olarak Alıcı’nın veya üçüncü şahısların düzenleyeceği proforma fatura, fatura veya diğer dokümanlar üzerinde kayıtlı herhangi bir hüküm.

Sözleşmede Değişiklik Yapılması

MADDE 10 – (1) Taraflar’ın mutabakatı ile Sözleşme’de değişiklik yapılması ve/veya yeni hükümler ihdas edilmesi amacıyla ek protokoller yapılabilir. Bu değişiklikler yazılı olarak yapılmadığı ve usulüne uygun olarak imzalanmadığı takdirde geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

(2) Yapılacak ek protokoller de bu Sözleşme’nin mütemmim cüzü sayılacaktır.

Devir ve Temlik Yasağı

MADDE 11 – (1) Alıcı, işbu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını ve yükümlülüklerini, Satıcı’nın izni ve onayı olmaksızın, herhangi bir amaçla devir ve/veya temlik edemez.

Gizlilik

MADDE 12 – (1) Taraflar’ın her biri, diğer Taraf’tan edinmiş olduğu bilgileri sadece bilgilerin sağlanma amaçlarına uygun olarak kullanacak ve üçüncü kişilerin bu bilgilere erişmelerini engelleyecek ve bu bilgileri kendi ticari sırlarıyla aynı şekilde gizli tutacaktır. Bu gizlilik yükümlülüğü genel olarak bilinen, bilgiyi teslim alan tarafından bağımsız olarak geliştirildiği kanıtlanabilen ya da bilgiyi ifşa edene karşı herhangi bir ifşa yasağı yükümlülüğü taşımayan bir üçüncü kişiden edinilmiş olan bilgiler için geçerli değildir. Aynı şekilde, bu yükümlülük, taraflardan birinin elde etmiş olduğu bilgilerden herhangi birini yasal olarak ifşa etmesi gerektiğinde de geçerli olmayacaktır. Bu yükümlülük, işbu Sözleşme’nin geçerliliğini yitirmesinden sonra da süresiz olarak varlığını koruyacaktır.

(2) İşbu Sözleşme’nin herhangi bir şekilde sona ermesini müteakip ifşa edilen bilgilerin tamamı ve bunların tüm kopyaları, bu bilgileri temin etmiş olan Taraf’a, yazılı talebini müteakiben 3 (üç) gün içerisinde iade edilecektir. İade edilebilme imkânı olmayan bilgiler ve kopyaları ise imha edilecektir.

(3) Taraflar, bilgilerin izinsiz bir şekilde ifşa edilmesinin, kullanılmasının veya elden çıkarılmasının, bilgi sahibi Taraf açısından, tamiri olanaksız zarara, iş kaybına ve önemli hasara yol açacağını kabul ederler. Bu nedenle Taraflar’dan herhangi birinin, işbu gizlilik hükmünü ihlali halinde, belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, bu ihlalden doğan giderlerinin, masraflarının, vekâlet ücretlerinin tazmin edilmesi dâhil olmak üzere, diğer Taraf’ın her türlü doğrudan zararını karşılamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

(4) Taraflar, kendisi ile paylaşılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollar ile başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde birbirlerine bildirecektir.

Feragat ve Kısmi Geçersizlik

MADDE 13 – (1) Herhangi bir Taraf’ın bu Sözleşme hükümlerini veya işbu Sözleşme ve Ekleri’nden kaynaklanan bir hakkını tatbik etmemesi bu haklardan feragati olarak yorumlanamaz.

(2) Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Taraflar böyle bir durumda Sözleşme’nin geçerliliğini veya uygulanma kabiliyetini kaybeden hükümlerinin yerine karşılıklı olarak en yakın ticari etkiyi yaratabilecek hükümler üzerinde anlaşılması için elinden gelen tüm çabayı gösterecektir.

Mücbir Sebepler

MADDE 14  (1) İşbu Sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için, olaydan etkilenen Taraf’ın, gerekli özen ve dikkati göstermiş ve gerekli önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman ve/veya maliyet açısından önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir.

(2) Taraflar’ın kendi kontrolü dışında sayılan tabii afet, savaş, terör olayları, hükümet kısıtlamaları, ithalat veya ihracat rejimi, ticari ihtilaf, yangın, patlama, sel veya diğer doğal olaylar ile fabrika ve tesislerin kapatılması veyahut herhangi benzeri diğer bir sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak, doğan hiçbir zarar veya ziyandan Taraflar sorumlu olmayacağı gibi bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki gecikmelerden sorumlu tutulamaz. Satıcı işbu Sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise bu tip durumlarda Alıcı, Satıcı’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar kendisine geri ödenir.

(3) Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin son fıkrası gereğince Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu), Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, Alıcı Sözleşme’yi derhal fesih etme hakkına haiz olup, Satıcı, Alıcı’nın sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tebligat Adresleri

MADDE 15  (1) Taraflar bu Sözleşme’nin 1 inci maddesinde yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği yazılı olarak diğer Taraf’a bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli ve usulüne uygun olarak gerçekleştirilmiş bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarına sahip olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 16 – (1) Bu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümlere göre hareket edilir.

Yetkili Yargı Yeri

MADDE 17  (1) Taraflar arasında işbu Sözleşme ve Ekleri dolayısıyla doğabilecek ihtilafların çözümünde öncelikle, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/A maddesi ve 14/04/2017 tarih ve 30038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği çerçevesinde uzlaşma sağlanmaya çalışılır.

(2) Uzlaşma sağlanamaması halinde Ankara (Sıhhiye) Mahkemeleri, İcra Daireleri ve Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir.

Vergi ve Harçlar

MADDE 18 – (1) Bu Sözleşme’nin imzalanması nedeni ile ortaya çıkabilecek damga vergisi Yüklenici’ye aittir.

Sözleşmenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) İşbu Sözleşme, 5 (beş) sayfa ve 19 (ondokuz) maddeden ibaret olup; 2 (iki) asıl olarak …/…/2024 tarihinde Taraflar’ın yetkili temsilcilerince müştereken imzalanmıştır.

Alıcı ………………………….………………Mengütal Dil Okulu